torsdag 8. juni 2017

Trikk betyr nå mer utbygging! Nei til Trikk til Tonsenhagen

Under det forrige Byrådet (H, V, KrF) så tolket man kommuneplanen annerledes enn det nåværende Arbeiderparti-byrådet. Begge tolkningene er rimelige ift teksten som er vedtatt, men konsekvensene er veldig, veldig forskjellig.

Kommuneplanen sier at man skal fortette boligomårder som ligger nærme skinnegående kollektivløsninger. Det forrige Byrådet mente at skinnegående var Tog og T-bane. Det nåværende Byrådet har vært tydelig på at dette også inkluderer trikk.

Det betyr i praksis at hvis vi legger trikk opp til Tonsenhagen, så vil det komme krav om tettere og høyere bebyggelse i vårt område. Det som idag virker som et ganske stabilt og ferdig utbygd område, vil da bli vurdert helt annerledes. Krav om høyblokker vil da være legitimt.Idag diskuterer man høyden på del2 av Årvoll senter, og snart skal man diskutere utbyggingen av området rundt Bjerkebanen. Med trikk blir det legitimt å kreve høyhus, tett i tett, i disse områdene. Som om ikke høyhusene på Bjerke allerede var stygge og dominerende nok.

Dette vil også gi rom for at utbyggere kan gjøre om på eksisterende byggningsmasse. De kan kjøpe opp og gjøre om. Litt som man frykter på Nedre Grefsen. Dog ikke fullt så ille. Der snakker man om fra enebolig til blokk, mens hos oss vil det stort sett bli fra lavblokk til høyblokk.

Så en ting er klart. Si NEI til trikk på Tonsenhagen, om du vil bevare et hyggelig nærmiljø.

Et hån mot Tonsenhagen

Det kommer nye bommer og høyere bomtakster. Like it or not, det kommer som følge av Oslopakke 3 og MdGs valgseier i forrige lokalvalg her i Oslo. At dette kommer har vi visst i over ett år nå. Det handler bare om hvor og hvor mange nye bommer som kommer og hvor mye vi skal betale hver gang vi passerer. Vi vet også at Byrådets mål er å redusere biltrafikken med 20% med bakgrunn i disse endringene.

Da er det ganske passivt å ikke legge tilrette for at de trafikantene som skal sette bort bilen, også får tilbud om miljøvennlige alternativ gjennom kollektivtransporten. Det er bedre for byen og verden om flere går eller sykler, men det er godt nok om vi bruker trikk, buss, T-bane eller tog til og fra jobb.

På Tonsenhagen har vi allerede i mange år hatt en diskusjon om vi skal ha trikk hit eller ikke. Bakgrunnen for diskusjonen er at dagens kollektivkapasitet anses for å være sprengt. Det trengs allerede nå mer kapasitet.

Når vi da skal skyve 20% av dagens bilister i vårt område bort fra bilene, så trenger man ikke å være rakettforsker for å skjønne at dette vil skape enda større press på kollektivkapasiteten vår her på Årvoll-Tonsenhagen. Vi trenger ikke flere utredninger for å finne ut av det. Vi vet det.

Da blir det litt hånlig at Samferdselsbyråd Berg, fra MdG, svarer meg og mitt offisielle skriftlige spørsmål om hvilke planer som foreligger - at det er til utredning om og hvor vi trenger tiltak. Her vet vi at det trengs tiltak. Det er bare å sette opp busser med en gang. Vi kan sette opp matebusser til tog og t-bane. Det er ganske enkelt. De kan kjøre i sirkler som er motsatt av øvrig rush-trafikk. Det er både plass og veikapasitet nok her hvor det trengs.

Se spørsmål til og svar fra Byråd Berg her

På T-bane og tog er det plass til flere (jeg varierer mellom å ta T-bane fra Linderud, buss fra Stig og har noen ganger overgang til T-bane på Sinsen Terrrasse). Det er plass til flere reisende, også i rushtiden. Og når T-banens signalanlegg blir oppgradert om noen år, så blir det plass til veldig mange flere.

Vi trenger ikke utredninger, vi trenger busser nå. NÅ!!

Så hvorfor gjør man ikke noe? Hvorfor er man handlingslammet? Jeg frykter at det er fordi man er redd for at hvis man setter opp nye busslinjer og øker kapasiteten, så vil man se at bussene løser oppgaven - og da trenger man ikke lenger den nye trikkelinjen. Og det kan skje. Det er jo det jeg tror vil skje. Jeg tror at bussene vil løse oppgaven. Men er det god nok grunn til at man skal la innbyggerne lide i mange år, før man eventuelt får på plass en trikk?

Helt seriøst. Sett opp busser nå. Det kan vi gjøre imorgen. Busser krever lite annet enn eksisterende veinett, noen busser og sjåfører. Det klarer vi. Dersom man senere likevel mener at det trengs bedre kapsitet eller at man mener at trikken er mer miljøvennlig enn bussene, så får man bygge trikk da - når den tid kommer. (NB! Det er flertall for trikk til Tonsenhagen. Det er bare H og FrP som er imot) Inntil da, så trenger vi kapasiteten nye busser kan gi.

Se også sak om dette i Groruddalens Avis onsdag 7. juni


mandag 24. april 2017

Svar fra Byråd Berg om kollektivløsninger i Bjerke Bydel

VAR PÅ SPØRSMÅL FRA KENNETH ERIKSEN (H) - BEHOV FOR ØKT
KOLLEKTIVKAPASITET I BYDEL BJERKE MED NYE BOMSNITT

Jeg viser til spørsmål av 28.03.2017 fra Kenneth Eriksen (H):

Det vises til omtale i Østlandssendingen om innføringen av nye bomsnitt, ihht Oslopakke3-avtalen.
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/oslo-kan-fa-50-nye-bomstasjoner-1.13368951

For Bjerke bydels befolkning vil dette medføre at mange som idag ikke bekymrer seg over
bompenger nå må inkludere dette i sin adferd. Det er naturlig å tro at flere innbyggere vil velge
kollektivt fremfor bil etter at nye bomsnitt blir etablert. Dette er da også ihht byens og byrådets
målsettinger.

Hvordan planlegger Ruter for å øke kollektivkapasiteten i Bjerke?

Uavhengig av hvilke følelser og ønsker man har om trikk til Tonsenhagen, så vil trikk ikke kunne
bli realisert hurtig nok. Bomsnittene kommer, og da må kapasiteten økes samtidig. Hvis folk
ønsker å bytte fra bil til kollektivt så må de få anledning til det. Det meldes om at
kollektivkapasiteten i området allerede er sprengt - noe som har vært argumentasjonen bak ønsket
om trikk til Tonsenhagen.

Når vi ikke kan vente på trikken, hvilke andre løsninger vil bli iverksatt?

Svar:
I tråd med revidert avtale for Oslopakke 3 av 05.06.2016 er det igangsatt en utredning av nye
bomsnitt i Oslo. I den forbindelse utredes nye bomstasjoner ved bygrensen i nordøst og syd og i
Oslo. Etter planen skal berørte kommuner og fylkeskommuner, Oslo kommune, Bærum kommune
og Akershus fylkeskommune, avgi uttalelse til takster og plassering av bommene til Statens vegvesen i løpet av året. Utredningen og høringen er en del av grunnlaget for en stortingsproposisjon
om nye bomstasjoner og takster.

Trafikale konsekvenser inngår også i utredningen. Hvor det er behov for å styrke kollektivtilbudet
som følge av et nytt takstsystem med miljø- og tidsdifferensierte takster og nye bomsnitt, vil bli
utredet nærmere.

2
Ruter har fått i oppdrag å gå i dialog med Statens vegvesen og berørte etater med sikte på å
komme frem til en løsning slik at Statens vegvesen kan trekke sin innsigelse til forslaget til
reguleringsplan for trikk til Tonsenhagen. Partene har pr. i dag ikke kommet frem til en omforent
løsning.

Med hilsen
Lan Marie Berg
byråd

søndag 13. november 2016

Årvolldammen med tap i første og andre runde, men kampen fortsetter...

Frem til torsdag kjempet alle partiene i Bjerke bydel for å redde Årvolldammen fra Bymiljøetatens tyrani.  På torsdag brøt Arbeiderpartiet med vår samlede kamp, og stemte imot ALLE de andre partienes felles kamp for å redde Badedammen og Sletta fra overivrige byråkrater.

Fram til nå har vi stått samlet alle partiene mot en prosess som i praksis har vært som en monolog med ensidig informasjon og svært, svært liten evne til å ta innover seg forslag og ideer fra lokalbefolkningen. Fortsatt står SV, Rødt, V, Frp, MdG og Høyre samlet i kampen. I praksis betyr det at det eneste partiet som bryter med enigheten, som bryter med sine egne velgere, er Arbeiderpartiet. Det betyr at det tross alt ble flertall for kampen mot en dårlig prosess med dårlige løsninger.

Likevel, dette var et stort skudd for bauen, og kan være årsaken til at prosessene får gå videre uten endring. Det at Arbeiderpartiet brøt ut, fjernet de vår felles front så nå kan vi ikke si at lokalbefolkningen og de lokale partiene står samlet. Når Arbeiderpartiet etter siste valg representerer nesten 50% av velgerne i Bjerke bydel, så betyr deres støtte til prosessen at nesten halvparten av Bjerkes innbyggere tas til inntekt for at her er alt som det skal og bør være. Når vi vet at vi i denne prosessen jobber opp mot et mandat gitt til Bymiljøetaten fra bl.a. EU, så betyr det ethvert tilbakeslag kan være tungen på vektskålen som trekker skipet ned. Vi vet at vi fra før kjemper en kamp med svært dårlig odds.

Første runde gikk alltså tapt gjennom en svært dårlig og mangelfull KVU.
Andre runde gikk tapt fordi vi mistet enstemmigheten da Arbeiderpartiet sviktet oss alle.
Kanskje kan vi si at vi vant tredje runde, fordi alle andre partier står bak oss og sikret flertall.Dette ser ut til å bli en lang kamp. Hvis ikke Bymiljøetaten selv tar til fornuft, blir nok saken tatt opp på Rådhuset, både i Byrådet og i Bystyret, og kanskje sågar som innbyggerforslag. For en ting er sikkert: Badedammens Venner gir seg ikke så lett!

Her er det bare å brette opp ermene. Når Arbeiderpartiet nå brøt ut, så oppstår det likevel en ny mulighet. Hvis vi klarer å eksalere så stor misnøye med at partiet viser en slik forakt for sine egne velgere, så kan vi kanskje få de til å snu. Politikerne på Rådhuset, er ikke de samme som i bydelen. Trues partiet av velgerflukt, så vil de nok snu. Bedre å snu i tide. Det pleier Arbeiderpartiet å gjøre.

Husk at ALLE andre partier i bydel Bjerke står samlet. Det er bare å velge seg nytt parti ved neste korsvei, og det er helt greit om du gir lyd fra deg nå, om du så planlegger. Du kan kommentere på Oslo Arbeiderpartis Facebook side, du kan sende mail til Oslo Arbeiderparti, eller ringe dem å si din mening.

Alternativt kan du stemme noe annet ved neste valg. Menyen av partier som støtter kampen for Badedammen er stor... SV, Rødt, MdG, V, Frp og Høyre.

mandag 24. oktober 2016

Kampen for friheten

Kampen for friheten er fylt med paradokser

Min viktigste kamp som politiker, som far, som leder og som enkeltindivid er kampen for frihet. Kampen handler om at alle har rett til å leve sine liv på sine egne premisser, ikke på mine eller andres premisser. Paradoksene kommer frem i fleng, fordi jeg i praksis kjemper for at andre skal få mene/gjøre/være noe annet enn meg.

Når jeg kjemper for demokratiet, så kjemper jeg for at alle skal få stemme hva de vil. Jeg mener jo at Høyre er det beste partiet i Norge og er «det rette partiet» å stemme på. Likevel, så kjemper jeg for at alle skal bruke stemmeretten sin, også om de ikke stemmer på Høyre. Det er likegyldigheten (les: blanke stemmer eller ikke å stemme) som er fienden, ikke partimotstandere.
Jeg er kristen, men likevel er det viktig for meg at alle skal få ha sin egen tro. Selv om jeg kjemper for kristendommen, at regler og holdninger i det norske samfunnet skal være fundamentert i vår kristne tro og kulturarv, så kjemper jeg likevel også for at du og dine skal få både tro og mene noe annet enn meg.

Jeg er motstander av narkotika og kjemper for nulltoleranse-linjen i norsk politikk. Det betyr ikke at jeg fordømmer rusmisbrukerne du ser slentre slitent rundt i Oslos gater. Det ligger faktisk i kampen for friheten å akseptere at andre gjør feil. Da blir det også min og din jobb å hjelpe dem på fote, ikke skyve dem bort.

Når jeg kjemper for at alle skal få elske den de vil, så kjemper jeg for at homofile skal få elske sin likekjønnede partner. Hva er vel bedre enn å elske en annen? Det kjemper jeg for, selv om jeg selv faller for det motsatte kjønn.

Som fotballtrener så vet jeg at spillerne må tørre og feile. Hvis ikke, så tør de ikke å improvisere eller å prøve nye ting. De må ha friheten til å prøve og der følger også tryggheten til å feile. Hvis jeg som trener dikterer hva de skal gjøre så gjør de mindre feil, men de utvikles heller ikke. Ved å la andre velge annerledes enn oss selv, så kan vi lære og vi kan få oppleve nye ting.

Mangfoldet er viktig, men jeg kan ikke definere hva som er riktig. Det du synes er gøy, synes jeg er kjedelig. Det du synes er bra, synes jeg er dårlig.


Likevel, i kampen for friheten så kjemper jeg for deg – uansett.